Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Stypendialny fundusz rezerwowy dla studentów WSPiA. Szczegółowe informacje!

Fot. WSPiA

Prawie 300 tys. zł pomocy materialnej otrzymają studenci WSPiA, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-Cov-2 znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Pieniądze pochodzą ze stypendialnego funduszu rezerwowego. Dzięki dodatkowym funduszom uczelnia będzie mogła wspomóc studentów, którzy stracili pracę i mają trudności finansowe.

W związku ze stanem epidemii w Polsce, a w konsekwencji utratą dochodów przez Studentów lub Członków ich rodzin, Władze WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wspomogą swoich studentów specjalnym, stypendialnym funduszem rezerwowym. Fundusz jest uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych, do których zdecydowanie zalicza się zagrożenie wirusem SARS-CoV-2.

W ramach środków zgromadzonych na stypendialnym funduszu rezerwowym Uczelnia będzie przyznawać – dla swoich Studentów – dodatkowe stypendia socjalne oraz zapomogi.

Stypendium socjalne

O taką pomoc mogą ubiegać się studenci, którzy w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego utracili dochód z danego źródła (np. rozwiązanie umowy o pracę). Tak samo jest w sytuacji, jeśli dochód utracił członek rodziny Studenta. Każdy Student w obecnej sytuacji ma prawo do złożenia nowego wniosku o stypendium socjalne lub oświadczenia o wystąpieniu przesłanek do zmiany, lub uchylenia wcześniej wydanej decyzji. Należy pamiętać, że dochód uprawniający do przyznania stypendium socjalnego nie może przekroczyć 1.050,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie Studenta.

Zapomoga

Dzięki uruchomieniu stypendialnego funduszu rezerwowego studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego, mogą występować także o zapomogi. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Składanie wniosków

Wnioski o pomoc materialną ze stypendialnego funduszu rezerwowego można składać drogą elektroniczna (skan dokumentów) lub za pośrednictwem poczty polskiej. Oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie późniejszym, po wznowieniu zajęć na Uczelni.

(ip)