Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Były prezes spółki spod Rzeszowa oskarżony. „Przywłaszczenie ponad 48 mln zł”

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie w dniu 29 lipca 2022 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, akt oskarżenia przeciwko 44 letniemu Mieszkowi C. którego prokurator oskarżył o popełnienie czterech przestępstw, tj.: 

  1. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. (przywłaszczenia powierzonego mienia znacznej wartości, popełnionego w czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki kapitałowej, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jednocześnie czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu);
  2. z art. 311 k.k. w zw. z art.  90 ust. 1 ustawy z dnia  15 stycznia 2015 roku o obligacjach z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. (oszustwa kapitałowego popełnionego w czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki kapitałowej, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podając nieprawdziwe dane o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie przy propozycji nabycia obligacji i mające wpływ na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań wynikających z obligacji);
  3. z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. (uszczuplił zaspokojenie swoich wierzycieli w czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki kapitałowej);
  4. z art. 586 kodeksu spółek handlowych (w czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki kapitałowej, nie zgłosił wniosku o upadłość pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki).

Podejrzany pełniąc funkcje Prezesa Zarządu spółki kapitałowej z siedzibą w Świlczy, w okresie od kwietnia 2016 roku do września 2017 roku wyemitował obligacje korporacyjne, zobowiązując się w warunkach emisji obligacji, do wykupienia obligacji wraz z odsetkami oraz przeznaczenia pozyskanych środków na optymalizację struktury zadłużenia, finansowanie rozwoju działalności spółki, jak również wskazując obligatariuszom obligacji korporacyjnych na fakt ustanowienia należytego zabezpieczenia wykupu obligacji wraz z odsetkami w postaci własnego poręczenia, dobrowolnego poddania się egzekucji przez spółkę, zastawu na części udziałów oraz zastawu na zapasach spółki, podał nieprawdziwe dane dotyczące dobrej kondycji finansowej i sytuacji gospodarczej kierowanej przez siebie spółki, stopniu zaawansowania projektów i inwestycji realizowanych przez emitenta, wartości i jakości zabezpieczeń poszczególnych inwestycji, a także nieprawdziwe dane co do rzeczywistego przeznaczenia środków finansowych, pozyskanych z poszczególnych emisji, co do atrakcyjności oferowanych inwestycji, poprzez tworzenie fałszywego wyobrażenia, że są to oferty wyselekcjonowane, sprawdzone, kierowane do grupy wybranych inwestorów i ściśle ograniczone w czasie, zatajając tym samym prawdziwe dane, które mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jak również rozpowszechniał nieprawdziwe informacje i przemilczał informacje o stanie majątkowym oferenta, mające znaczenie dla nabycia wyemitowanych papierów wartościowych.

Więcej informacji:

Ponadto Mieszkowi C. zarzucono, iż w okresie od maja 2018 roku do sierpnia 2020 roku, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu spółki kapitałowej z siedzibą w Świlczy, przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci pieniędzy uzyskanych tytułem sprzedaży instrumentów finansowych, tj. obligacji emitowanych przez kierowaną przez siebie spółkę, nie dokonując ich wypłaty w dniu ich zapadalności, na szkodę 356 pokrzywdzonych na łączną kwotę 48.656.849,47 zł, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu.

Również podejrzanemu zarzucono, iż w dniu 13 września 2017 roku w Rzeszowie, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu spółki kapitałowej z siedzibą w Świlczy, pomimo grożącej niewypłacalności kierowanej przez siebie spółki, uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli, w ten sposób, że przed notariuszem zawarł umowę darowizny, w ten sposób że darował składniki swojego majątku o łącznej wartości ponad 1,5 miliona złotych na rzecz swojej matki, w postaci kilku nieruchomości oraz dwóch jachtów.

Dodatkowo prokurator przedstawił Mieszkowi C. zarzut, iż pełniąc funkcje Prezesa Zarządu spółki kapitałowej z siedzibą w Świlczy, pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość, w postaci utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jako osoba zobowiązana, nie złożył wniosku
o upadłość.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mieszko C. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, wskazując m. in, nie emitował obligacji osobiście, lecz za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów, którym powierzył prawidłowe wykonanie w/w czynności. Odnosząc się do zarzutu, określonego w art. 300 § 1 k.k., w/w wyjaśnił, że darował składniki swojego majątku swojej matce, albowiem miał w owym czasie problemy zdrowotne, a jego majątek był obciążony. Odnosząc się do zarzutu z art. 586 k.s.h. w/w wyjaśnił, że nie złożył wniosku o upadłość, gdyż taki wniosek złożył jeden z wierzycieli i postępowanie było już w toku.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie  w dniu 17 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował względem podejrzanego Mieszka C. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Ponadto prokurator zabezpieczył na mieniu należącym do podejrzanego, wykonanie grożącego mu przepadku mienia, w postaci domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, położonego na terytorium Hiszpanii, o łącznej wartości 465.000 Euro, jak również prokurator zajął udziały podejrzanego w spółce kapitałowej o łącznej wartości 2.000.000 zł. Oskarżony nie był dotychczas karany, a za zarzucane czyny grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie