Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zima 2023/2024

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem przy PIT 36 i PIT 37

Fot. Materiały reklamowe

Zasady podatkowe stanowią, że każdy z podatników zasadniczo opodatkowuje się indywidualnie. Zgodnie z art. 45 Ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych każdy podatnik (indywidualnie) jest zobowiązany złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie według ustalonego wzoru. Najpopularniejszymi wzorami są PIT 36 i PIT 37. Nawet małżonkowie zgodnie z zasadami ogólnymi podlegają odrębnemu opodatkowaniu osiąganych przez tych małżonków dochodów (patrz art. 6 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych). Nie mniej po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków małżonków mogą oni rozliczyć się wspólnie. Należy jednak pamiętać, że preferencja podatkowa jest możliwa tylko w określonych przypadkach, po wypełnieniu kryteriów.

Warunki umożliwiający wspólne opodatkowanie małżonków

Kryteria jakie małżonkowie mają spełnić w celu wspólnego opodatkowania zostały określone w art. 6 ust 2 Ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć małżonkowie:

  • którzy podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT (nieograniczony obowiązek podatkowy),
  • małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim,
  • pomiędzy małżonkami zawiązana jest wspólność majątkowa,
  • związek małżeński oraz wspólność majątkowa muszą trwać przez cały rok podatkowy,
  • w przypadku nowych związków małżeńskich (zawartych w trakcie roku podatkowego) związek małżeński oraz wspólność majątkowa muszą trwać do ostatniego dnia roku podatkowego (od zawarcia związku małżeńskiego).

Wyciąg z przepisów

Podatek dochodowy od osób fizycznych art. 3 ust. 1

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

pit 37

Wniosek o wspólne opodatkowanie

W celu skorzystania z wspólnego opodatkowania małżonkowie muszą złożyć wspólny wniosek. Wniosek taki składa się w ramach zeznania podatkowego (na przykład PIT 36 lub PIT 37). W praktyce polega to na zaznaczeniu określonej opcji w ramach formularza PIT.

Wniosek może zostać złożony przez jednego z małżonków. W przypadku jeżeli małżonek złoży taki wniosek, ustawodawca traktuje go na równi ze złożeniem stosownego oświadczenia o upoważnieniu małżonka przez współmałżonka do złożenia przez niego wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Zasada ta dotyczy zarówno PIT 36 i PIT 37.

Wyciąg z przepisów

Podatek dochodowy od osób fizycznych art. 6 ust 2a

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Zasady wspólnego opodatkowania

Wspólne opodatkowanie małżonków w praktyce polega na opodatkowaniu sumy dochodów małżonków, obliczonych po uprzednim odliczeniu kwot pomniejszających dochód la każdego z nich oddzielnie. Podatek w takim wypadku określa się na imię obojga małżonków, a jego wysokość to podwójna wysokość podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Wyciąg z przepisów

Podatek dochodowy od osób fizycznych art. 6 ust 2a

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Wspólne opodatkowanie małżonków w deklaracjach PIT 36 i PIT 37

Wspólne opodatkowanie małżonków nie może dotyczyć podatników, którzy opodatkowują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku – to jest na zasadach art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie może również dotyczyć podatników rozliczających się w ramach przepisów o ryczałcie (z określonymi wyjątkami). Wspólne opodatkowanie nie jest możliwe, jeżeli którykolwiek z małżonków podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami ustawy o podatku tonażowym lub zasadom ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

W przypadku deklaracji PIT 37 łączne opodatkowanie dochodów małżonków możliwe jest jedynie w przypadku jeżeli oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki do przygotowania deklaracji na formularzu podatkowym PIT 37. Jeżeli którykolwiek z małżonków nie spełnia któregokolwiek z kryteriów to z największym prawdopodobieństwem będą oni rozliczać się wspólnie w ramach PIT 36.

artykuł sponsorowany