Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Gospodarka na Podkarpaciu. Bezrobocie, zarobki, budownictwo i nie tylko!

W październiku 2018 roku w podkarpackiej gospodarce w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku nastąpił wyraźny progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, stopa bezrobocia była niższa, oddano więcej mieszkań do użytkowania. Regres można zauważyć jedynie w rolnictwie i częściowo w finansach przedsiębiorstw.

  1. Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 245,4 tys. osób. Zatrudnienie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło o 0,2% i o 3,7% w porównaniu z październikiem 2017 roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było 79,3 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,4%. Było to o 1,1 p. proc. mniej niż w październiku 2017 roku.

Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie niżańskim – 15,9%, a najniższa w Krośnie – 2,5%.

  1. Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4117,82 zł i było o 8,0% wyższe niż w październiku 2017 roku. Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w obsłudze nieruchomości – 12,0% i budownictwie – 9,3%. Natomiast zmniejszyło się tylko w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 4,7%).

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na Podkarpaciu było o 803,57 zł niższe niż w Polsce.

  1. Przemysł

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4819,7 mln zł i była o 13,2% wyż-sza niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w 22 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wydajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 36,1 tys. zł i była o 8,1% wyższa niż w październiku 2017 roku.

Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 13,5%.

  1. Budownictwo

Według wstępnych danych w październiku 2018 roku na Podkarpaciu oddano do użytkowania 648 mieszkań. Było to o 12,7% więcej niż w tym samym okresie 2017 roku. Rozpoczęto budowę 801 mieszkań, o 30,5% mniej w porównaniu z październikiem 2017 roku.

Najwięcej mieszkań przekazano do użytkowania w budownictwie indywidualnym – 417.

  1. Rynek wewnętrzny

Sprzedaż detaliczna była o 9,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost wystąpił w większości grup sprzedających towary. Niższą wartość osiągnęła sprzedaż detaliczna tekstyliów, odzieży i obuwia (o 11,5%) oraz prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,0%). Sprzedaż hurtowa była o 13,5% wyższa niż przed rokiem.

Najwięcej wzrosła pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 18,6%).

  1. Rolnictwo

Skup zbóż w okresie lipiec-październik 2018 roku wyniósł 70,5 tys. ton i był o 17,5% mniejszy niż w analogicznym okresie ub. roku. Skup żywca rzeźnego w październiku br. wyniósł 5,9 tys. ton i był 11,0% mniejszy niż przed rokiem. Za 1 litr mleka w skupie płacono 1,34 zł, to jest o 3,6% mniej w porównaniu z październikiem ub. roku.

Skup mleka był o 2,4% większy niż przed rokiem.

  1. Finanse przedsiębiorstw

W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku wyniki badanych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 49 osób) były mniej korzystne niż w tym samym okresie ub. roku. Wynik finansowy netto wyniósł 3228,0 mln zł i był niższy o 2,0% od tego w ub. roku. Zysk netto zmniejszył się o 0,4%, natomiast strata wzrosła o 19,8%. Zysk netto wykazało 79,2% badanych przedsiębiorstw.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowiły 98,5% całokształtu działalności.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie